Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

 

[01] Kỳ tính thuế: [  ] Tháng .. năm…hoặc [  ] Lần phát sinh: Ngày…tháng…năm…
[02]  Lần đầu  [  ]                     [03] Bổ sung lần thứ  [  ]

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:              

[06] Địa chỉ : …………       [07] Quận/huyện:  …        [08] Tỉnh/thành phố: ……
[09] Điện thoại: ………   [10] Fax: …….          [11] E-mail: ……………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………

[13] Mã số thuế:              

[14] Địa chỉ : …… [15] Quận/huyện: ……….  [16] Tỉnh/thành phố: ………
[17] Điện thoại: ………… [18] Fax: ………….. [19] E-mail: ………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………….ngày………………………

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Nội dung Mã số thuếHợp đồng số..
ngày/ tháng/ năm …
Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGTNgày
thanh toán
Thuế giá trị gia tăng (GTGT)Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước
Doanh thu tính thuếTỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thuThuế giá trị gia tăng phải nộpDoanh thu tính thuếTỷ lệ  thuế thu nhập doanh nghiệpSố thuế  được miễn giảm theo Hiệp địnhThuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8=6×7)(09)(10)(11)[12=(09×10)-(11)](13)=(9)+(12)
1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)            
2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)            
3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)            
……            
Tổng cộng:            


Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):…………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

 ….,  Ngày …....tháng …….năm …….
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.

Tải về: Các bạn làm tờ khai này trực tiếp trên phần mềm HTKK nhé

__________________________________________________

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *