Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

 

[01] Kỳ tính thuế: [  ] Tháng .. năm…hoặc [  ] Lần phát sinh: Ngày…tháng…năm…
[02]  Lần đầu  [  ]                     [03] Bổ sung lần thứ  [  ]

[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:              

[06] Địa chỉ : …………       [07] Quận/huyện:  …        [08] Tỉnh/thành phố: ……
[09] Điện thoại: ………   [10] Fax: …….          [11] E-mail: ……………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………

[13] Mã số thuế:              

[14] Địa chỉ : …… [15] Quận/huyện: ……….  [16] Tỉnh/thành phố: ………
[17] Điện thoại: ………… [18] Fax: ………….. [19] E-mail: ………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số……………….ngày………………………

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Nội dung Mã số thuếHợp đồng số..
ngày/ tháng/ năm …
Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGTNgày
thanh toán
Thuế giá trị gia tăng (GTGT)Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước
Doanh thu tính thuếTỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thuThuế giá trị gia tăng phải nộpDoanh thu tính thuếTỷ lệ  thuế thu nhập doanh nghiệpSố thuế  được miễn giảm theo Hiệp địnhThuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8=6×7)(09)(10)(11)[12=(09×10)-(11)](13)=(9)+(12)
1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)            
2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)            
3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)            
……            
Tổng cộng:            


Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):…………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

 ….,  Ngày …....tháng …….năm …….
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.

Tải về: Các bạn làm tờ khai này trực tiếp trên phần mềm HTKK nhé

__________________________________________________

 

Leave a Reply

Hotline 08.5759.8368Lan Kế ToánZalo Ms LanMr Trần Vương
Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được sự cho phép của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tín hiệu web và các công nghệ tương đương khác để giúp trải nghiệm của bạn được tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn, vì mục đích quảng cáo và để cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của mình.