Mức phạt chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Quy định về mức xử phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn; Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Mức phạt làm sai báo cáo sử dụng hóa đơn mới nhất. Kế toán Tân Thuế Việt xin trích các văn bản quy định mới nhất.

1. Thời hạn nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn:

– Trước khi để xác định được mức phạt chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì Doanh nghiệp cần xác định được: Thời hạn nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn -> Để tính được số ngày chậm nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Qúy:

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

    – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;
    – Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7.
    – Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.
    – Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

– Trường hợp Doanh nghiệp chưa làm Thông báo phát hành hóa đơn -> Thì không phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Trường hợp DN đã làm thông báo phát hành hóa đơn (hoặc đã mua hóa đơn bán hàng của Cơ quan thuế) thì trong kỳ dù không sử dụng hóa đơn -> Vẫn phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

(Theo điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

2. Mức phạt chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:Căn cứ theo Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC và được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

a) Phạt cảnh cáo:
– Đối với hành vi chậm nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng:
– Đối với hành vi chậm nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng:
– Đối với hành vi không nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn.
    – > Hành vi không nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Mức phạt làm sai Báo cáo sử dụng hóa đơn:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
-> Ngoài bị phạt tiền, DN phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.

– Trường hợp DN tự phát hiện sai sótlập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

 

__________________________________________________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *