Hồ sơ thành lập doanh nghiệp online cần những gì?

Giấy phép kinh doanh là một giấy tờ quan trọng mà doanh nghiệp nào trước khi đi vào hoạt động cũng cần phải có. Mức phạt xử lý đối với đơn vị không có giấy phép có thể lên đến 6 triệu đồng. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thực hiện......

Dark mode