Tư vấn miễn phí (24/7) 0938.123.657

Mức phạt mất hóa đơn GTGT đầu ra – đầu vào

Mức xử phạt khi làm mất hóa đơn GTGT bán hàng, mức phạt mất hóa đơn đầu vào – Đầu ra chưa kê khai – đã kê khai, mức phạt mất hóa đơn liên 1, liên 2, hóa đơn đã lập, chưa lập, đã thông báo phát hành, chưa thông báo phát hành … theo quy định mới nhất hiện hành.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

1, Căn cứ pháp lý hiện hành:
– Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.
– Thông tư 176/2016/TT-BTC
– Nghị định 49/2016/NĐ-CP

Chú ý: Tùy từng trường hợp và có Tình giảm nhẹ hay Tăng nặng: -> Mà mức phạt sẽ khác nhau (nếu không sẽ phạt ở mức trung bình trong khung), cụ thể như sau:

2, Nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

– Khi phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn, mức phạt cụ thể đối với một hành vi không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt quy định đối với hành vi đó.
-> Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách
chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức tối đa.

Ví dụ: Mức phạt mất hóa đơn liên 2 là từ 4 đến 8 tr đồng.
– Nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ: => Mức trung bình là 6 tr đồng.

– Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì áp dụng mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình tăng thêm được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối đa và mức trung bình. Mức trung bình giảm bớt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình.
– Trường hợp có từ hai tình tiết tăng nặng trở lên thì áp dụng mức tối đa của khung phạt tiền. Trường hợp có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt.
– Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ thì bù trừ theo nguyên tắc một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ.

(Căn cứ theo điều 3 Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC)

1. Mức phạt mất hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế:

Không xử phạt– Nếu làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với thuế trong vòng 5 ngày.
Phạt cảnh cáo– Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ.
– Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt 6.000.000 đồng.
Phạt từ 6.000.000 đến 8.000.000-Nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10

 

2. Mất hóa đơn GTGT đặt in chưa làm thông báo phát hành hóa đơn:

Không xử phạt– Nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày, kể từ ngày mất, cháy, hỏng.
Phạt cảnh cáo– Nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, kể từ ngày mất. và có tình tiết giảm nhẹ.
– Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt. (tức là 6.000.000)
Phạt từ:
6.000.00 đến
18.000.000
– Nếu khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày mất, cháy, hỏng.

 

3. Mức phạt mất hóa đơn GTGT đầu ra đã thông báo phát hành:

Phạt cảnh cáo: – Nếu người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.
Phạt từ: 4.000.000 đến

 8.000.000

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng – Liên 2) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

(Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.)

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng – Liên 2), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt (tức là 4.000.000);
– Nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

Chú ý: (có 2 ý)
– Nếu bị mất hóa đơn (Liên 2: Liên giao khách hàng) mà bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt.

Mức phạt mất hóa đơn liên 1, 3 …

    – Nếu làm mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng (tức là mất liên 1, liên 3 … liên lưu nội bộ), trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán. -> Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000.

Theo Công văn số 1812/TCT-CS ngày 8/5/2019 của Tổng cục Thuế:

– Trường hợp mất liên 1 hoặc liên 3 của hóa đơn đã phát hành, đã lập thì bị xử phạt theo điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

    a) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
b) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để
hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;

4. Mức phạt mất hóa đơn đầu vào:

“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi:

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng – Liên 2) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt (tức là 4tr);
-> Nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

-> Để kê khai, hạch toán các hóa đơn đầu vào bị mất (được kê khai khấu trừ, được hạch toán vào chi phí hợp lý)….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web, dịch vụ, ứng dụng, công cụ hoặc tin nhắn của chúng tôi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được sự cho phép của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tín hiệu web và các công nghệ tương đương khác để giúp trải nghiệm của bạn được tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn, vì mục đích quảng cáo và để cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện các trang web, dịch vụ, ứng dụng và công cụ của mình.