Các hành vi vi phạm hành chính về thuế theo TT 166

Theo Khoản 3 điều 1 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm:

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế:

– Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế gồm:
+ Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định;các hành vi vi phạm hành chính về thuế
+ Hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế;
+ Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định;
+ Hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;
+ Hành vi vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

– Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn.

– Hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

b) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan:

– Hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế;

– Hành vi không thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

– Hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; tài khoản của người nộp thuế nợ thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế.

__________________________________________________

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *